Rhaglen Cyd-ddealltwriaeth Strategol (SIP)

Mae’r prosiect Partneriaeth Arloesi ym myd Addysg yn fenter arloesol a chydweithredol a ariennir gan Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru ac a arweinir gan Brifysgol De Cymru (PDC) sy’n ceisio annog arloesedd a hwyluso rhyngweithio rhwng partneriaid y diwydiant â sefydliadau addysg uwch (AU) ac addysg bellach (AB).

Mae’r prosiect wedi caniatáu i bartneriaid addysgol AU ac AB ledled De Ddwyrain Cymru sefydlu perthnasoedd buddiol yn strategol gyda’i gilydd a phartneriaid cysylltiedig yn y diwydiant. Hwyluswyd y manteision hyn trwy gyfleoedd lleoliad a gweithdy tymor byr gyda phartneriaid diwydiant gyda’r pwrpas o ddatblygu perthnasoedd traws-sector ac annog datblygu prosiectau cydweithredol mewn amgylchedd ategol.

Roedd y prosiect yn canolbwyntio ar dri maes o gryfder rhanbarthol, a oedd yn gysylltiedig â Llywodraeth Cymru a’r Phartneriaeth Sgiliau Rhanbarthol a nodwyd blaenoriaethau ar gyfer uwchsgilio’r gweithlu ar hyn o bryd, ymchwil ac arloesi i gefnogi mewnfuddsoddi. Arweiniwyd pob un o’r meysydd hyn gan Brifysgol wahanol yn rhanbarth y De-ddwyrain Cymru:

1. Diwydiannau Creadigol- Dan arweiniad Prifysgol De Cymru

2. Dylunio- Dan arweiniad Prifysgol Metropolitan Caerdydd

3. Lled-ddargludyddion Cyfansawdd- Dan arweiniad Prifysgol Caerdydd

Mae’r prosiect wedi cefnogi’r gwaith o gyflawni Deddf Llesiant Cenedlaethau’r dyfodol Cymru, gan gyfrannu at ffyniant rhanbarthol a chynyddu’r cyfleoedd presennol drwy gynnig cydgysylltiedig i Lywodraeth Cymru a Bwrdd Sgiliau Rhanbarthol Caerdydd i hyrwyddo i fewnfuddsoddwyr posibl. Mae wedi datblygu diwylliant bywiog o arloesi a chydweithio â chymunedau ymarfer AU/AB sydd o fudd i bobl leol. Mae wedi hwyluso cydberthnasau AU/AB cadarnach ar draws y rhanbarth, gan ymgorffori gwerthoedd, iaith a diwylliant Cymru mewn datblygiadau sector.

Y manteision i’r nifer fawr o bartneriaid yn y diwydiant yw bod ganddynt bellach lwybr sydd wedi’i nodi’n glir tuag at arbenigedd addysg uwch/addysg bellach a’u bod wedi cael gwahoddiad i ymgysylltu ymhellach wrth lywio a llywio’r gwaith o ddatblygu gofynion sgiliau, ymchwil ac arloesi. Mewn AU/AB, mae’r gweithdai a’r lleoliadau hyn wedi arwain at ddatblygu’r cwricwlwm, lleoli myfyrwyr mewn diwydiant, cytundebau partneriaeth ffurfiol newydd, ymgynghori ar y cyd a rhagor o ymchwil a datblygu. Mae mynediad ehangach i gyfleusterau, arbenigedd a meithrin gallu wedi’i alluogi, ac mae cefnwlad gryfach ar gyfer dealltwriaeth fwy integredig AU/AB o’r potensial ar gyfer ymchwil, arloesi ac ymgynghoriaeth yn y dyfodol yn y rhanbarth.

Mae effaith y fenter yn parhau drwy’r tri rhwydwaith sector addysg uwch/addysg bellach sy’n ymrwymedig i barhau ar ôl yr ariannu, gyda ffocws ar gydweithredu arloesol ac arddangos arbenigedd a chyfleusterau drwy weithdai rheolaidd a mewnbwn sector rhwng y byd academaidd a diwydiant.

Ffurfiodd pob maes grwpiau clwstwr gyda’r nod o nodi heriau yn ymwneud â’r cwricwlwm, arloesi ac ymchwil a datblygu a sicrhau bod y byd academaidd a diwydiant wedi’u cysylltu’n well a bod anghenion a gofynion yn cael eu hystyried a’u bodloni.

Thema boblogaidd drwy gydol y prosiect fu annog a meithrin perthynas yr agendâu STEM/STEAM mewn addysg a diwydiant. Cydnabuwyd hyn drwy weithdai a lleoliadau a oedd yn canolbwyntio ar ddefnyddio Llysgenhadon STEM yn y diwydiant i helpu gyda recriwtio ac ymgysylltu AU/AB.

Cynhaliwyd digwyddiad crynodol ar yr 11eg o Fawrth i ddathlu llwyddiant y prosiect Partneriaeth Arloesi ym myd Addysg lle chwaraeodd SIP rôl allweddol a chadarnhaol i effaith ymgysylltu, arloesi a chydweithredu ar draws y rhanbarth rhwng sefydliadau AU ac AB ac amrywiaeth eang o bartneriaid diwydiant.

Dros yr wythnosau nesaf, byddwn yn rhannu detholiad o astudiaethau achos SIP.

I gael mwy o wybodaeth am y diwydiant diweddaraf i ymgysylltu ag arbenigedd ym Mhrifysgol De Cymru, cysylltwch â’n tîm Cyfnewidfa ar uswexchange@decymru.ac.uk neu edrychwch ar ein tudalen we.