Prifysgol De Cymru a Screen Alliance Wales

Roedd y Rhaglen Cyd-ddealltwriaeth Strategol (SIP) yn caniatáu i bartneriaid addysg a diwydiant sefydlu perthynas strategol drwy leoliadau tymor byr, gyda’r nod o annog cydweithio traws-sector gwell i ddatblygu partneriaethau a mewnwelediad newydd sy’n mynd i’r afael â sgiliau’r diwydiant-bylchau a chryfhau piblinellau talent graddedigion.  I ddarllen mwy am SIP, ewch yma.

Ynghylch y Lleoliad

Roedd y lleoliad yn cynnwys cysgodi a dysgu o weithgarwch y Screen Alliance Wales (SAW), gan gynnwys gweithgarwch hyfforddi ac addysgu. Roedd hyn yn cynnwys mynychu ymweliadau â’r coleg, gweld gweithgarwch yn yr ystafell ddosbarth, gweithio gyda hyfforddeion ac archwilio porthol SAW – sy’n offeryn recriwtio ar gyfer y diwydiant.

Bu Prifysgol De Cymru (PDC) yn gweithio’n agos gyda’r swyddog addysg a hyfforddiant yn SAW a chafodd gyfle i siarad â gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant a chael profiad uniongyrchol o anghenion sgiliau a hyfforddiant y diwydiant, gan ganolbwyntio ar y cynyrchiadau drama o safon uchel sydd wedi’u lleoli yng Nghaerdydd ar hyn o bryd.

Canlyniadau

  • Mae SAW a PDC wedi gwella eu perthynas a’u partneriaeth, yn benodol mewn perthynas ag adnabod anghenion hyfforddi a bylchau mewn sgiliau; darparu rhagor o gyfleoedd i gydweithio er mwyn sicrhau bod llif talent cyfoethog yn y dyfodol ar gyfer y sector yng Nghymru.
  • Mae’r lleoliad wedi helpu i ddatblygu’r berthynas rhwng y SAW a thîm ysgolion PDC a cholegau i agor deialog a nodi cyfleoedd i gydweithio a chydag AB a Gyrfa Cymru, i hyrwyddo gyrfaoedd y diwydiant sgrîn ar lefel ysgol a Choleg.
  • Cafodd digwyddiad Q&A byw gyda phanel o raddedigion PDC ac Allison Dowzell (Rheolwr Gyfarwyddwr, Screen Alliance Wales) ei gynnal i drafod yn agored brofiadau graddedigion o gael lleoliadau gwaith drwy Screen Alliance Wales a’u profiadau gwahanol o fewn y diwydiant.
  • Yn olaf, mae’r cydweithio wedi arwain at drefnu amserlen o ddigwyddiadau olynol a fydd yn dwyn ynghyd PDC, Screen Alliance Wales, colegau AB, Gyrfa Cymru a Creative Wales, gan ganolbwyntio ar drafod bylchau mewn sgiliau yn y diwydiant a chynllunio rhagweithiol o ran sut y gall pob sefydliad chwarae ei ran i fynd i’r afael â’r heriau hyn.

“Mae wedi darparu mewnwelediad i SAW a PDC o’r ffordd mae ein perthynas yn gweithio ar bob lefel ac mae wedi cryfhau ein partneriaeth ymhellach. Yn ogystal, mae wedi galluogi gwaith SAW i gyrraedd cynulleidfa ehangach. Bellach, mae gennym bartneriaeth ffurfiol ac rwy’n gobeithio y bydd ein perthynas yn parhau i dyfu ac yn galluogi PDC a SAW i ganolbwyntio mwy ar y bylchau sgiliau sy’n bodoli yn y diwydiant ffilm a theledu wrth symud ymlaen.” – Sarah O’Keefe, Screen Alliance Wales.

I gael mwy o wybodaeth am y diwydiant diweddaraf i ymgysylltu ag arbenigedd ym Mhrifysgol De Cymru, cysylltwch â’n tîm Cyfnewidfa ar uswexchange@decymru.ac.uk neu edrychwch ar ein tudalen we.