Growing Value Wales calls for national ‘compact’.

A new pact between universities, business and government is urgently needed to speed up innovation in Wales, according to a report published today.

Analysis published by National Centre for Universities and Business says Wales needs a shared sense of common purpose to quickly turn research into products, processes and spin-out companies that grow prosperity.

It argues a global shift towards data analytics, quantum computing and Artificial Intelligence, has sharpened the need to bind administrators, academics and entrepreneurs together to foster future prosperity.

‘Making the Connection – a New National Innovation Compact for Wales’ calls for greater Quality Research (QR) funding from Welsh Government to bring ideas to market. Published by the Growing Value Wales Task Force – a group of experts established in 2016 – the report highlights the need for:

  • A new ‘compact’ between government, universities, businesses and other stakeholders in Wales to align interests, build high-quality communications and sustain excellent relationships.
  • Increasing and amplifying QR funding from Welsh Government, using the Reid Review of government-funded research and innovation in Wales as a vehicle.
  • Help from Welsh Government to de-risk and speed up work at on-campus joint research and development hot-spots focused on emerging technologies and major challenges (such as ageing).
  • More effective work by universities to match the skills needs of employers through co-designed curricula, life-long reskilling, and continuous professional development.

The report has been led by Professor Colin Riordan, Vice-Chancellor and President of Cardiff University, and Dr Drew Nelson, President and Chief Executive Officer of Cardiff-headquartered IQE PLC – the global leader in the design and manufacture of advanced semiconductor wafer products.

“Stakeholders in Wales must come together in a spirit of co-production to promote self-reliance as a proud nation, and to find ways of taking advantage of the opportunities in post-Brexit Britain,” said Professor Riordan.

“Wales needs to be able to compete on a global scale after Brexit, bringing creative ideas to market and developing new ways of working. We can only do this if we have the right team for Wales with the same shared values and a sense of common purpose.”

“In particular, it is vital to ensure that the key actors in the Welsh Government, the City Regions, the Local Authorities, in Westminster, in business and industry and in our universities and colleges take a coordinated and strategic view of the opportunities that will exist.”

Dr Nelson added: “Funding streams such as the Industrial Strategy Challenge Fund, City/Region Deals, the pledged UK Shared Prosperity Fund, UK Research and Innovation (UKRI) and Welsh Government innovation initiatives will be more powerful, transformational and effective for the Welsh economy if the various agencies and actors involved co-ordinate their efforts.”

The report calls for a National Innovation Compact that is enduring (five years minimum) and reports back to an Innovation Compact Commission, composed of leaders drawn from across the Welsh spectrum of government, businesses, public and third sector, as well as vice-chancellors and heads of schools and colleges.

Professor Graeme Reid led a review of research and innovation for the Welsh Government.

“There are some wonderful relationships between businesses and universities in Wales. This report provides the vision to create even more of them and make them even better.”

David Docherty, Chief Executive of the National Centre for Universities and Business, said: “Since the NCUB’s Growing Value Wales Task Force brought together senior leaders in 2016, the economic landscape has radically shifted, both in the context of Brexit and in terms of global trends driven by technology.

“In Wales, a new Economic Prosperity plan has been launched, City Deals are being agreed and funding arrangements for higher education and research and innovation are in flux. There’s never been a better time to work with a shared sense of common purpose to build wider prosperity.”

NOTES FOR EDITORS

Cardiff University is recognised in independent government assessments as one of Britain’s leading teaching and research universities and is a member of the Russell Group of the UK’s most research intensive universities. The 2014 Research Excellence Framework ranked the University 5th in the UK for research excellence. Among its academic staff are two Nobel Laureates, including the winner of the 2007 Nobel Prize for Medicine, Professor Sir Martin Evans. Founded by Royal Charter in 1883, today the University combines impressive modern facilities and a dynamic approach to teaching and research. The University’s breadth of expertise encompasses: the College of Arts, Humanities and Social Sciences; the College of Biomedical and Life Sciences; and the College of Physical Sciences and Engineering, along with a longstanding commitment to lifelong learning. Cardiff’s flagship Research Institutes are offering radical new approaches to pressing global problems.

About The National Centre for Universities and Business (NCUB)

Promoting business-university collaboration for a prosperous and inclusive economy

As a membership not-for-profit organisation, the National Centre brings together leaders from across higher education and business to tackle issues of shared interest.

A National Centre Task Force convenes leaders from universities, government and business to focus on a particular economic sector or issue. The GVW Taskforce builds on the work of the UK-wide Enhancing Value Task Force that fed into the science policy and spending review of 2012 and Growing Value Scotland and its legacy programme Growing Potential: Scotland’s Innovation Step-Change, exploring how universities, business and government partner to enable a step-change in business R&D and innovation.


Adroddiad yn cefnogi bargen arloesedd i Gymru

Rheolwr prosiect Cynyddu Gwerth Cymru yn galw am ‘gytundeb’ cenedlaethol

Mae angen cytundeb newydd rhwng prifysgolion, busnesau a’r llywodraeth i gyflymu arloesedd yng Nghymru, yn ôl adroddiad a gyhoeddir heddiw.

Mae dadansoddiad a gyhoeddwyd gan y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Prifysgolion a Busnes yn dweud bod angen ymdeimlad o nod cyffredin i fynd ati’n gyflym i droi ymchwil yn gynhyrchion, prosesau a chwmnïau deillio sy’n cynyddu ffyniant.

Mae’n dadlau bod y newid byd-eang tuag at ddadansoddeg data, cyfrifiadura cwantwm a Deallusrwydd Artiffisial, wedi miniogi’r angen i rwymo gweinyddwyr, academyddion ac entrepreneuriaid at ei gilydd er mwyn sicrhau ffyniant at y dyfodol.

Mae Creu’r Cysylltiad – Cytundeb Arloesedd Cenedlaethol Newydd i Gymru yn galw am ragor o gyllid Ymchwil o Safon gan Lywodraeth Cymru i ddod â syniadau i’r farchnad. Mae’r adroddiad, a gyhoeddir gan Dasglu Cynyddu Gwerth Cymru – grŵp o arbenigwyr a sefydlwyd yn 2016 – yn tynnu sylw at yr angen i:

  • Greu ‘cytundeb’ newydd rhwng y llywodraeth, prifysgolion, busnesau a rhanddeiliaid eraill yng Nghymru i alinio eu diddordebau, creu cyfathrebu o safon, a chynnal cysylltiadau rhagorol;
  • Cynyddu cyllid Ymchwil o Safon gan Lywodraeth Cymru gan ddefnyddio Adolygiad Reid o ymchwil sydd wedi’i hariannu gan lywodraeth ac arloesedd yng Nghymru fel modd o wneud hynny.
  • Help gan Lywodraeth Cymru i leihau risg a chyflymu gwaith mewn canolfannau ymchwil a datblygu ar y cyd ar gampysau sy’n canolbwyntio ar dechnolegau newydd a heriau mawr (megis heneiddio); a
  • Gwaith mwy effeithiol gan brifysgolion i gyd-fynd ag anghenion sgiliau cyflogwyr drwy ddylunio cwricwla ar y cyd, ailsgilio gydol oes, a datblygiad proffesiynol parhaus.

Mae’r adroddiad hwn wedi’i arwain gan yr Athro Colin Riordan, Is-Ganghellor a Llywydd Prifysgol Caerdydd, a Dr Drew Nelson, Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol IQE PLC, sydd a’i bencadlys yng Nghaerdydd ac sy’n arweinydd byd-eang ym maes dylunio a chynhyrchu wafferi lled-ddargludyddol uwch.

Mae’n rhaid i randdeiliaid yng Nghymru ddod at ei gilydd mewn ysbryd o gyd-gynhyrchu i hybu hunanddibyniaeth fel gwlad falch, ac i ddod o hyd i ffyrdd o fanteisio ar y cyfleoedd ym Mhrydain ar ôl Brexit,” meddai’r Athro Riordan.

“Mae angen i Gymru allu cystadlu ar lefel fyd-eang ar ôl Brexit, gan gynnwys dod â syniadau creadigol i’r farchnad a datblygu ffyrdd newydd o weithio. Dim ond drwy sicrhau bod gennym dîm addas i Gymru sydd â’r un gwerthoedd ac ymdeimlad o nod cyffredin y gallwn wneud hyn.”

Yn arbennig, mae’n hanfodol sicrhau bod actorion allweddol yn Llywodraeth Cymru, y dinas-ranbarthau, yr awdurdodau lleol, San Steffan, byd busnes a diwydiant, ac yn ein prifysgolion a cholegau, yn cymryd safbwynt strategol a chydgysylltiedig o’r cyfleoedd fydd ar gael.”

Ychwanegodd Dr Nelson: “Bydd ffrydiau ariannu megis y Gronfa Her Strategaeth Ddiwydiannol, bargeinion dinas-ranbarth, Cronfa Ffyniant Gyfrannol y DU a addawyd, Ymchwil ac Arloesi yn y DU a mentrau arloesi Llywodraeth Cymru yn fwy pwerus, trawsnewidiol ac effeithiol ar gyfer economi Cymru os bydd yr asiantaethau a’r actorion amrywiol sydd a wnelo yn cydgysylltu eu hymdrechion.”

Mae’r adroddiad yn galw am Gytundeb Arloesedd Cenedlaethol sy’n para (pum mlynedd o leiaf) ac yn cyflwyno adroddiadau yn ôl i Gomisiwn Cytundeb Arloesedd, sy’n cynnwys arweinwyr o’r llywodraeth, byd busnes, y sector cyhoeddus a’r trydydd sector, ac is-gangellorion a phenaethiaid ysgolion a cholegau yng Nghymru.

Arweiniodd yr Athro Graeme Reid adolygiad o ymchwil ac arloesedd ar ran Llywodraeth Cymru.

“Mae rhai cysylltiadau gwych rhwng busnesau a phrifysgolion yng Nghymru. Mae’r adroddiad hwn yn cynnig y weledigaeth i greu mwy ohonynt a’u gwneud hyd yn oed yn well.” meddai.

Dywedodd David Docherty, Prif Weithredwr y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Prifysgolion a Busnes: “Ers i Dasglu Cynyddu Gwerth Cymru NCUB ddod ag uwch arweinwyr at ei gilydd yn 2016, cafwyd newid sylweddol i’r dirwedd economaidd, yng nghyd-destun Brexit ac o ran tueddiadau byd-eang a ysgogwyd gan dechnoleg.

“Yng Nghymru, lansiwyd cynllun newydd ar gyfer ffyniant economaidd, mae cytundebau Bargeinion Dinesig ar y gweill, ac mae’r trefniadau ar gyfer ariannu addysg uwch ac ymchwil ac arloesedd yn newid yn barhaus. Ni fu erioed amser gwell i weithio gydag ymdeimlad o nod cyffredin i sicrhau ffyniant mwy eang.”

DIWEDD

Nodiadau I Olygyddion

Mae Prifysgol Caerdydd yn cael ei chydnabod yn asesiadau annibynnol y llywodraeth yn un o brifysgolion blaenllaw Prydain o ran addysgu ac ymchwil, ac mae’n aelod o Grŵp Russell, sef prifysgolion y Deyrnas Unedig sy’n rhoi’r pwyslais mwyaf ar waith ymchwil. Gosododd Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 y Brifysgol yn y 5ed safle trwy’r DU gyfan ar gyfer rhagoriaeth ymchwil. Ymhlith ei staff academaidd mae dau sydd wedi ennill Gwobr Nobel, gan gynnwys enillydd Gwobr Nobel mewn Meddygaeth 2007, yr Athro Syr Martin Evans. Sefydlwyd y Brifysgol drwy Siarter Frenhinol ym 1883, a heddiw mae’n cyfuno cyfleusterau modern trawiadol ac agwedd ddeinamig at addysgu ac ymchwil. Mae arbenigedd eang y Brifysgol yn cynnwys: Coleg y Celfyddydau, y Dyniaethau a’r Gwyddorau Cymdeithasol; Coleg y Gwyddorau Biofeddygol a Bywyd; a Choleg y Gwyddorau Ffisegol a Pheirianneg, ynghyd ag ymrwymiad hirdymor i ddysgu gydol oes. Mae Sefydliadau Ymchwil blaenllaw Caerdydd yn cynnig dulliau newydd radical o fynd i’r afael â phroblemau byd-eang pwysig.

Gwybodaeth am y Ganolfan Genedlaethol ar gyfer Prifysgolion a Busnes (NCUB)

Fel sefydliad nid-er-elw sydd ag aelodau, mae’r Ganolfan Genedlaethol yn dod ag arweinwyr o addysg uwch a busnes ynghyd i fynd i’r afael â materion cyffredin sydd o ddiddordeb iddynt.

Mae Tasglu gan y Ganolfan Genedlaethol sy’n dod ag arweinwyr o brifysgolion, byd llywodraeth a busnes ynghyd i ganolbwyntio ar sector neu fater economaidd penodol. Mae Tasglu Tyfu Gwerth Cymru yn adeiladu ar waith Tasglu Cynyddu Gwerth y DU a gyfrannodd at yr adolygiad o bolisïau a gwariant ym maes gwyddoniaeth yn 2012 yn ogystal â Growing Value Scotland a’r rhaglen a ddeilliodd ohoni Growing Potential: Scotland’s Innovation Step-Change, a edrychodd ar sut mae prifysgolion, busnes a’r llywodraeth yn cydweithio i alluogi newid o bwys ym meysydd ymchwil, datblygu ac arloesedd.